send link to app

קריית ההדרכה


4.0 ( 4720 ratings )
Освіта Книги
Розробник: Government of Israel - Ministry of Defense
безкоштовно

אפליקציית קריית ההדרכה של צה"ל בנגב, כל המידע הנחוץ לחייל המשרת בקריית ההדרכה